25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thanh Truyền ♀
Cha Nguyễn Thanh Vương ♂

Mẹ

Lê thị Thuý ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Kim Trâm ♀
03 Nguyễn Lê Thanh Trọng ♂