10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Dương Tường ♂
Cha Nguyễn Thanh Trương ♂

Mẹ

Võ thị Phượng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Quốc Bảo ♂
03 Nguyễn Thảo Vy ♀