8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Cẩm ♂
Cha Lê Điền (Bằng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Tài ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Lê Vuông ♂
03 Lê văn Mẫu ♂
05 Lê thị Vân ♀
06 Lê Khiếu ♂

Anh chị em cùng mẹ khác cha
01 Trần thị Hải ♀