30
tháng Tám, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Nguyễn Phúc Uyên ♀
Cha Lê văn Mẫu ♂

Mẹ

Nguyễn thị Xuân Ái ♀

Anh chị em ruột
02 Lê Nguyễn Phúc Tín ♂