16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Liễu ♀
Cha Nguyễn Hội ♂ ch

Mẹ

Biện thị Bồng ♀ ch

Anh chị em ruột
09 Nguyễn thị Mai ♀
10 Nguyễn thị Cúc ♀ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Hậu ♂ ch
02 Nguyễn thị Lại ♀ ch
03 Nguyễn Bốn ♂ m
05 Nguyễn Sáu ♂
06 Nguyễn Bảy ♂ ch
07 Nguyễn Tám ♂ ch

Chồng 1
Phạm Kiện (Thiện) ch


Con
01. Phạm thị Bảng ♀
02. Phạm Tấn Kẽm ♂
03. Phạm Khuôn Dẫn ♂