25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trịnh Xao ♂
Cha Trịnh Hiệp ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Dài (Mua)

Anh chị em ruột
02 Trịnh thị Định ♀
04 Trịnh thị Bàn ♀
06 Trịnh Lực (Mẹo)
07 Trịnh Thìn ♂
08 Trịnh Tỵ ♂

Anh chị em cùng mẹ khác cha
01 Nguyễn Mua ♂