8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Nguyễn Minh Kiệt ♂
Cha Nguyễn Trần Gia Bảo ♂

Mẹ

Trần thị Thanh Thuý ♀

Anh chị em ruột
01 Trần Nguyễn Minh Châu ♀