25
tháng Sáu, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Quyên ♀
Tên gọiút Quyên
 
Cha Trần Đức Ảnh ♂

Chồng 1
Nguyễn Đức Tri ♂


Con
01. Nguyễn Đức Trung Kiên ♂