10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Bơi ♀ ch
Tên gọiHuyên
 

Chồng 1
Nguyễn Hoành (Huyên) ch


Con
01. Nguyễn thị Huyên ♀
02. Nguyễn thị Huyền (Kiệt)
03. Nguyễn Khanh (Thôi)
04. Nguyễn Cần (Ẩn)
05. Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)
06. Nguyễn văn Dư ♂