18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Huyên ♀
Cha Nguyễn Hoành (Huyên) ch

Mẹ

Võ thị Bơi (Huyên) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Huyền (Kiệt)
03 Nguyễn Khanh (Thôi)
04 Nguyễn Cần (Ẩn)
05 Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)
06 Nguyễn văn Dư ♂

Chồng 1
Nguyễn Nhung ♂ ch


Con
01. Nguyễn thị Bân ♂ ch
02. Nguyễn thị Bàng ♂ ch
03. Nguyễn Tấn Bản ♂
04. Nguyễn thị Hồng ♀
05. Nguyễn Khánh ♂
06. Nguyễn Trợ ♂
07. Nguyễn Phước ♂
08. Nguyễn Tuy ♂
09. Nguyễn Bình ♂