8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hồng ♀
Cha Nguyễn Ngọc Đông (ông 3 Đông) ch

Mẹ

Võ thị Sở ♀

Anh chị em ruột
04 Nguyễn thị Hường ♀
05 Nguyễn Ngọc Vàng ♂
07 Nguyễn thị Thơm ♀
08 Nguyễn thị Nga ♀
09 Nguyễn Ngọc Khải ♂
10 Nguyễn Ngọc Quang ♂ ch
11 Nguyễn Ngọc Khánh ♂
12 Nguyễn thị Hiền ♀

Chồng 1
Hồ Hiền ♂ ch


Con
01. Hồ Phụng ♀
02. Hồ thị Thanh Hoàng ♀