11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trần Thọ ♂
Cha Nguyễn Hậu ♂ ch

Mẹ

Dương thị Kim (2 Yên)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Kim (Minh)
02 Nguyễn thị Lộc ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Yên ♀


Con
01. Nguyễn Tâm ♂
02. Nguyễn Đạo ♂
03. Nguyễn Nghĩa ♂