5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Khánh ♂
Cha Nguyễn Ngọc Đông (ông 3 Đông) ch

Mẹ

Võ thị Sở ♀

Anh chị em ruột
03 Nguyễn thị Hồng ♀
04 Nguyễn thị Hường ♀
05 Nguyễn Ngọc Vàng ♂
07 Nguyễn thị Thơm ♀
08 Nguyễn thị Nga ♀
09 Nguyễn Ngọc Khải ♂
10 Nguyễn Ngọc Quang ♂ ch
12 Nguyễn thị Hiền ♀

Vợ 1
Trương thị Kim Hương ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Sang ♂
02. Nguyễn Ngọc Phương ♂