7
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Khinh ♂ ch
Cha Nguyễn Xuyến (Cang) ch

Mẹ

Đặng thị Xuyến ♀ ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Sơ (Vằn) ch
06 Nguyễn thị Phi (Vệnh)
07 Nguyễn thị Tĩnh (Tâm) ch
08 Nguyễn thị Lược (Xĩa) ch
09 Nguyễn thị Châu (Tảy)
11 Nguyễn Giữ (Đức Thọ)