8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Gạt ♀ ch
Cha Phạm Trí (Giác, Cửu Trí) ch

Mẹ

Đỗ thị Trà (Trí) ch

Anh chị em ruột
01 Phạm Trí ♂ ch
02 Phạm Hám ♂ ch
03 Phạm Giám ♂ ch
04 Phạm Thê ♂ ch
05 Phạm thị Lam ♀ ch
06 Phạm Chàm ♂ ch
07 Phạm thị Vạt ♀ ch
09 Phạm thị Si (Chanh)
10 Phạm thị Ni ♀ ch
12 Phạm Trỉ ♂ ch
13 Phạm Diệm (Vân)
14 Phạm thị Kiệm ♀ ch
15 Phạm Xương ♂
16 Phạm thị Thương ♀ ch