10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Chí ♂
Cha Phạm văn Xuân (Lê) ch

Mẹ

Nguyễn thị Lê ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Phạm thị Lê (Đào, Sính)
02 Phạm thị Lai ♀
04 Phạm thị Đệ ♀
05 Phạm thị Qui ♀
06 Phạm Hề ♂
07 Phạm thị Bé ♀
08 Phạm thị Chín ♀

Vợ không rõ 

Con
01. Phạm Xí ♂