25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hỷ ♂ ch
Cha Nguyễn Tuân (Tiên) (Lọ) ch

Mẹ

Trần thị Điềm (Tẹt) ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Minh (5 Nhơn) ch
07 Nguyễn Thái (8 Trợ) ch
09 Nguyễn Lạc (10 Lạc)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Tuân (Toại) ch
05 Nguyễn thị Bỉ (Bi) ch