10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Nhịn ♂
Cha Phạm Tộ (Tàu) ♂

Mẹ

Nguyễn Thị Oanh ♀

Vợ 1
Nguyễn Thị Huệ ♀


Con
01. Phạm Thanh ♂
02. Phạm Ngọc Truyền ♂ ch
03. Phạm Hải ♂
04. Phạm Ngọc Triều ♂
05. Phạm Ngọc Tiên ♂