24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Ngọc Truyền ♂ ch
Cha Phạm Nhịn ♂

Mẹ

Nguyễn Thị Huệ ♀

Anh chị em ruột
01 Phạm Thanh ♂
03 Phạm Hải ♂
04 Phạm Ngọc Triều ♂
05 Phạm Ngọc Tiên ♂