10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Tấn Đạt ♂
Cha Lê Tấn Bồng ♂

Mẹ

Bùi thị Nguyệt ♀

Anh chị em ruột
02 Lê thị Diễm Hằng ♀
03 Lê Thanh Hà ♂
04 Lê thị Tuyết Vy ♀