1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Ngô Bảo Bảo ♂
Cha Ngô Tấn Phụng ♂

Mẹ

Đặng thị Minh Hiền ♀

Anh chị em ruột
01 Ngô Bảo Châu ♀
02 Ngô Bảo An ♀