20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Lân ♂
Cha Nguyễn Năm (5 Cẩn)

Mẹ

Võ thị Một ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Thùy Linh ♀
02 Nguyễn thị Thùy Lam ♀
04 Nguyễn Đình Liêu ♂
05 Nguyễn Đình Lộc ♂