20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Niềm ♀
Cha Trần Bước ♂

Mẹ

Nguyễn thị Chánh (chị 3)

Anh chị em ruột
02 Trần thị Kim Dung ♀
03 Trần văn Tiến ♂
04 Trần thị Luyến ♀
05 Trần văn Chiến ♂
06 Trần thị Thu Thảo ♀

Chồng 1
Nguyễn Cao Cường ♂


Con
01. Nguyễn Trần Đăng Khôi ♂
02. Nguyễn Trần Đăng Huy ♂