8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Thu Thảo ♀
Cha Trần Bước ♂

Mẹ

Nguyễn thị Chánh (chị 3)

Anh chị em ruột
01 Trần thị Niềm ♀
02 Trần thị Kim Dung ♀
03 Trần văn Tiến ♂
04 Trần thị Luyến ♀
05 Trần văn Chiến ♂