24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Nhân ♀
Tên gọichị Bốn
 
Cha Nguyễn Thiệt ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Minh Ngọc (2 Trung) ch
02 Nguyễn thị Chánh (chị 3)
05 Nguyễn thị Hửu (chị Sáu)
06 Nguyễn Minh Chớ (7 Chớ)
07 Nguyễn thị Dễ (Hồng Thu) ch

Chồng 1
Trịnh Minh Hòa ♂


Con
01. Trịnh thị Thuận ♀
02. Trịnh Minh Hải ♂
03. Trịnh Minh Sơn ♂