18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Minh Chớ ♂
Tên gọi7 Chớ
 
Cha Nguyễn Thiệt ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Minh Ngọc (2 Trung) ch
02 Nguyễn thị Chánh (chị 3)
03 Nguyễn thị Nhân (chị Bốn)
05 Nguyễn thị Hửu (chị Sáu)
07 Nguyễn thị Dễ (Hồng Thu) ch

Vợ 1
Nguyễn thị Phúc ♀


Con
01. Nguyễn thị Minh ♀
02. Nguyễn Minh Thắng ♂
03. Nguyễn thị Xuân Nương ♀
04. Nguyễn Minh Quang ♂