26
tháng Mười, năm Tân Sửu

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Phúc ♀
Cha Nguyễn Ngọc Hùng ♂

Mẹ

Trần thị Huệ ♀

Chồng 1
Nguyễn Minh Chớ (7 Chớ)


Con
01. Nguyễn thị Minh ♀
02. Nguyễn Minh Thắng ♂
03. Nguyễn thị Xuân Nương ♀
04. Nguyễn Minh Quang ♂