10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hốc ♀ ch
Cha Cao tổ Nguyễn Nham ♂ ch

Chồng 1
Phạm Hốc ♂ ch


Con
01. Phạm thị Nha ♀ ch
02. Phạm thị Tuân ♀ ch
03. Phạm thị Bá ♀ ch
04. Phạm Trí (Giác, Cửu Trí) ch
05. Phạm thị Bảy ♀ ch
06. Phạm thị Soạn ♀
07. Phạm Hưu ♂ ch
09. Phạm văn Xuân (Lê) ch