10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đỗ Lạc ♂ ch
Tên gọiLang
 
Cha Đỗ Hiệp (ông Minh) ch

Mẹ

Nguyễn thị Ư (bà Minh) ch

Anh chị em ruột
01 Đỗ Minh ♂ ch
02 Đỗ thị Kính ♀
03 Đỗ Đình ♂ ch
04 Đỗ thị Diệp (Điềm) ch
06 Đỗ thị Lẽo ♀
07 Đỗ Ngọc Da ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Bốn ♀ ch


Con
01. Đỗ thị Ngọc Lan ♀
02. Đỗ thị Xuân Hương ♀ ch
03. Đỗ Việt Huân ♂
04. Đỗ Thiện Chánh ♂
05. Đỗ Thiện Hiền ♂
06. Đỗ Thiện Khanh ♂
07. Đỗ Thiện Khánh ♂ ch
08. Đỗ thị Ngọc Nhi ♀
09. Đỗ thị Ngọc Linh ♀
10. Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)
11. Đỗ Thiện Thạnh ♂