7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đỗ thị Lẽo ♀
Cha Đỗ Hiệp (ông Minh) ch

Mẹ

Nguyễn thị Ư (bà Minh) ch

Anh chị em ruột
01 Đỗ Minh ♂ ch
02 Đỗ thị Kính ♀
03 Đỗ Đình ♂ ch
04 Đỗ thị Diệp (Điềm) ch
05 Đỗ Lạc (Lang) ch
07 Đỗ Ngọc Da ♂ ch