10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Phương Trà ♀
Tên gọiChút
 
Cha Nguyễn Ngọc Liêm ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thanh Uy ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Yên Bích ♀