20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Hưu ♂ ch
Cha Phạm Hốc ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hốc ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Phạm thị Nha ♀ ch
02 Phạm thị Tuân ♀ ch
03 Phạm thị Bá ♀ ch
04 Phạm Trí (Giác, Cửu Trí) ch
05 Phạm thị Bảy ♀ ch
06 Phạm thị Soạn ♀
09 Phạm văn Xuân (Lê) ch

Vợ không rõ 

Con
01. Phạm thị Hưu ♀