5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Lê ♀
Tên gọiĐào, Sính
 
Cha Phạm văn Xuân (Lê) ch

Mẹ

Nguyễn thị Lê ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Phạm thị Lai ♀
03 Phạm Chí ♂
04 Phạm thị Đệ ♀
05 Phạm thị Qui ♀
06 Phạm Hề ♂
07 Phạm thị Bé ♀
08 Phạm thị Chín ♀

Chồng 1
Lê Quốc Việt ♂ ch


Con
01. Lê thị Sính ♀
02. Lê thị Luyện ♀