25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thị Kim Ngân ♀
Cha Nguyễn văn Nhãn ♂

Mẹ

Nguyễn Thị Quyên ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀
02 Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀
04 Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀
05 Nguyễn Thị Kim Khanh ♀

Chồng 1
Maarten Nijenhuis ♂