20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Lựu ♂ ch
Cha Cao tổ Nguyễn Giao ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Hương ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Hiên ♀ ch
02. Nguyễn thị Cai ♀ ch
03. Nguyễn thị Bài ♀ ch
04. Nguyễn thị Chín ♀ ch

 

Vợ 2
Phạm thị Trính ♀ ch


Con
06. Nguyễn Nính (7 Nính) ch
07. Nguyễn thị Búp (8 Hiền) ch
08. Nguyễn thị Nở (9 Bông)