25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Xuyến ♂ ch
Tên gọiCang
 
Cha Cao tổ Nguyễn Giao ♂ ch

Vợ 1
Đặng thị Xuyến ♀ ch


Con
04. Nguyễn Sơ (Vằn) ch
06. Nguyễn thị Phi (Vệnh)
07. Nguyễn thị Tĩnh (Tâm) ch
08. Nguyễn thị Lược (Xĩa) ch
09. Nguyễn thị Châu (Tảy)
10. Nguyễn Khinh ♂ ch
11. Nguyễn Giữ (Đức Thọ)