20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lên ♀ ch
Cha Cao tổ Nguyễn Giao ♂ ch

Chồng 1
Nguyễn Lên ♂ ch


Con
01. Nguyễn Khánh ♂ ch
02. Nguyễn On ♂ ch
03. Nguyễn Sớm ♂ ch