24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trưởng ♂ ch
Cha Nguyễn Nính (7 Nính) ch

Mẹ

Huỳnh thị Nính ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Khắc Mẫn ♂ ch
03 Nguyễn Định ♂ ch
04 Nguyễn thị Sính ♀ ch
05 Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)