21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Sơ ♂ ch
Tên gọiVằn
 
Cha Nguyễn Xuyến (Cang) ch

Mẹ

Đặng thị Xuyến ♀ ch

Anh chị em ruột
06 Nguyễn thị Phi (Vệnh)
07 Nguyễn thị Tĩnh (Tâm) ch
08 Nguyễn thị Lược (Xĩa) ch
09 Nguyễn thị Châu (Tảy)
10 Nguyễn Khinh ♂ ch
11 Nguyễn Giữ (Đức Thọ)

Vợ 1
Đinh thị Hóa ♀ ch


Con
03. Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)
04. Nguyễn Chính ♂ ch
05. Nguyễn thị Vân (Nguyện)
06. Nguyễn Thanh Diệp (Út)