20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tứ ♂ ch
Tên gọi2 Tứ
 
Cha Nguyễn Tứ (Ông Tứ) ch

Vợ 1
Nguyễn thị Cầu ♀ ch


Con
01. Nguyễn văn Lục ♂
02. Nguyễn thị Lệ ♀
03. Nguyễn văn Lâm ♂
04. Nguyễn văn Hải ♂ ch