9
tháng Chín, năm Nhâm Dần

Tết Trùng cửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Lâm ♂
Cha Nguyễn Tứ (2 Tứ) ch

Mẹ

Nguyễn thị Cầu ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Lục ♂
02 Nguyễn thị Lệ ♀
04 Nguyễn văn Hải ♂ ch

Vợ 1
Trương thị Chung ♀