20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Sính ♀ ch
Cha Nguyễn Nính (7 Nính) ch

Mẹ

Huỳnh thị Nính ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Trưởng ♂ ch
02 Nguyễn Khắc Mẫn ♂ ch
03 Nguyễn Định ♂ ch
05 Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)