20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Giữ ♂
Tên gọiĐức Thọ
 
Cha Nguyễn Xuyến (Cang) ch

Mẹ

Đặng thị Xuyến ♀ ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Sơ (Vằn) ch
06 Nguyễn thị Phi (Vệnh)
07 Nguyễn thị Tĩnh (Tâm) ch
08 Nguyễn thị Lược (Xĩa) ch
09 Nguyễn thị Châu (Tảy)
10 Nguyễn Khinh ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Xuân ♀


Con
01. Nguyễn Đức Toàn ♂
02. Nguyễn thị Bích Ngọc ♀
03. Nguyễn thị Bích Thuỷ ♀
04. Nguyễn Đức Huy ♂
05. Nguyễn Đức Cường ♂
06. Nguyễn thị Hồng Hoa ♀