5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lúa ♀ ch
Tên gọibà Hanh
 
Cha Cao tổ Nguyễn Nham ♂ ch

Chồng 1
Phạm Hanh ♂ ch


Con
01. Phạm Đề ♂ ch