10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Đề ♂ ch
Cha Phạm Hanh ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Lúa (bà Hanh) ch

Vợ không rõ 

Con
01. Phạm Rân ♂
02. Phạm Cựu ♂
04. Phạm Hy ♂ ch
06. Phạm Đáng (Đức Kiên)
07. Phạm Xảo (Ôn)