20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Cũng ♀ ch
Tên gọiMậu
 
Cha Nguyễn Cũng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Cũng ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Đặng ♀ ch
03 Nguyễn Ân ♂ ch
04 Nguyễn thị Mến (Phẩm) ch
05 Nguyễn Công Đính (Danh) ch
06 Nguyễn Công Chính (Bông) ch

Chồng 1
Trần Xuân (Mậu) ch


Con
01. Trần thị Mậu (Định) ch
02. Trần thị Mầu ♀ ch