20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Công Chính ♂ ch
Tên gọiBông
 
Cha Nguyễn Cũng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Cũng ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Cũng (Mậu) ch
02 Nguyễn thị Đặng ♀ ch
03 Nguyễn Ân ♂ ch
04 Nguyễn thị Mến (Phẩm) ch
05 Nguyễn Công Đính (Danh) ch

Vợ 1
Phạm thị Kiển (ANNA) ch


Con
07. Nguyễn thị Tám ♀