10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Nha ♀ ch
Cha Phạm Hốc ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hốc ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Phạm thị Tuân ♀ ch
03 Phạm thị Bá ♀ ch
04 Phạm Trí (Giác, Cửu Trí) ch
05 Phạm thị Bảy ♀ ch
06 Phạm thị Soạn ♀
07 Phạm Hưu ♂ ch
09 Phạm văn Xuân (Lê) ch