25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lệ ♀
Cha Nguyễn Lơn ♂

Mẹ

Phạm thị Châu ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Mai ♀
02 Nguyễn văn Tưởng ♂ ch
04 Nguyễn văn Thuận ♂
05 Nguyễn thị Thu Ái ♀
06 Nguyễn thị Thu Kiều ♀
07 Nguyễn thị Thu Trúc ♀