18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Dài ♀
Tên gọiMua
 
Cha Nguyễn Sào ♂ ch

Mẹ

Huỳnh thị Sào ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Lào ♂ ch
03 Nguyễn thị Đều (Quốc) ch
04 Nguyễn Đo ♂ ch
05 Nguyễn Xuân Phương (Đúng) ch
06 Nguyễn thị Đắng ♀ ch
07 Nguyễn thị Tám (Sinh)
08 Nguyễn Toản ♂ ch
09 Nguyễn Mười ♂ ch
10 Nguyễn thị Liên (Một)
11 Nguyễn Cùng ♂ ch

Chồng 1
Nguyễn Minh (Mua) ch


Con
01. Nguyễn Mua ♂

 

Chồng 2
Trịnh Hiệp ♂ ch


Con
02. Trịnh thị Định ♀
03. Trịnh Xao ♂
04. Trịnh thị Bàn ♀
06. Trịnh Lực (Mẹo)
07. Trịnh Thìn ♂
08. Trịnh Tỵ ♂